An toàn vệ sinh thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html vi Copyright 2017 Ngộ độc cá nóc và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1642-ngo-doc-ca-noc-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-05-2017 10:06 Hướng dẫn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm mùa hè http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1629-huong-dan-phong-ngua-ngo-doc-thuc-pham-mua-he.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-05-2017 07:42 Ngộ độc do ăn quả ngô đồng và cảnh báo ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1625-ngo-doc-do-an-qua-ngo-dong-va-canh-bao-ngo-doc-do-doc-to-tu-nhien-o-mot-so-loai-cay.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-04-2017 13:43 Tăng cường các giải pháp phòng chống ngộ độc rượu http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1622-tang-cuong-cac-giai-phap-phong-chong-ngo-doc-ruou.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-04-2017 09:11 Triệu Phong: Phát động tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1621-trieu-phong-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-04-2017 07:16 Thanh kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1617-thanh-kiem-tra-lien-nganh-cac-co-so-san-xuat-ruou-tren-dia-ban-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-04-2017 08:14 Quảng Trị tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1615-quang-tri-to-chuc-le-phat-dong-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 17-04-2017 07:22 Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đakrông tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2017. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1612-ban-chi-dao-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-huyen-dakrong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-thang-hanh-dong-vi-an-toan-thuc-pham-nam-2017-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-04-2017 10:59 Giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẫn http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1605-giam-sat-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-le-ky-niem-110-nam-ngay-sinh-co-tong-bi-thu-le-duan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-04-2017 08:34 Thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1596-thanh-kiem-tra-dot-xuat-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ruou-tren-dia-ban-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-03-2017 14:19 Họp tổ giúp việc Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1594-hop-to-giup-viec-ban-chi-dao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-tinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-03-2017 07:25 Thanh tra đột xuất các cơ sở dịch vụ ăn uống và phối hợp giám sát chỉ đạo tuyến công tác quản lý nhà nước về ATTP http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1590-thanh-tra-dot-xuat-cac-co-so-dich-vu-an-uong-va-phoi-hop-giam-sat-chi-dao-tuyen-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-attp.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-03-2017 14:10 Cảnh báo ngộ độc rượu và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1588-canh-bao-ngo-doc-ruou-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-03-2017 07:05 Ngộ độc do độc tố của cóc và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1583-ngo-doc-do-doc-to-cua-coc-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-03-2017 08:37 Xử trí và phòng ngừa ngộ độc nấm tại Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1578-xu-tri-va-phong-ngua-ngo-doc-nam-tai-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-02-2017 10:09 Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1571-ket-qua-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-trong-tet-nguyen-dan-dinh-dau-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-02-2017 15:02 Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu tại tỉnh tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1555-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-trong-dip-tet-nguyen-dan-dinh-dau-tai-tinh-tinh-quang-tri-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-01-2017 14:13 Công tác giám sát lấy mẫu thuỷ hải sản tại tỉnh Quảng Trị sau sự cố môi trường biển. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1549-cong-tac-giam-sat-lay-mau-thuy-hai-san-tai-tinh-quang-tri-sau-su-co-moi-truong-bien-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-01-2017 09:10 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1545-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-lam-viec-voi-ubnd-tinh-ve-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 02-01-2017 14:23 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1539-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-quang-tri-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-12-2016 08:19