An toàn vệ sinh thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html vi Copyright 2017 Thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1596-thanh-kiem-tra-dot-xuat-cac-co-so-san-xuat-kinh-doanh-ruou-tren-dia-ban-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-03-2017 14:19 Họp tổ giúp việc Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1594-hop-to-giup-viec-ban-chi-dao-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-tinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-03-2017 07:25 Thanh tra đột xuất các cơ sở dịch vụ ăn uống và phối hợp giám sát chỉ đạo tuyến công tác quản lý nhà nước về ATTP http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1590-thanh-tra-dot-xuat-cac-co-so-dich-vu-an-uong-va-phoi-hop-giam-sat-chi-dao-tuyen-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-attp.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-03-2017 14:10 Cảnh báo ngộ độc rượu và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1588-canh-bao-ngo-doc-ruou-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-03-2017 07:05 Ngộ độc do độc tố của cóc và cách phòng tránh http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1583-ngo-doc-do-doc-to-cua-coc-va-cach-phong-tranh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-03-2017 08:37 Xử trí và phòng ngừa ngộ độc nấm tại Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1578-xu-tri-va-phong-ngua-ngo-doc-nam-tai-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-02-2017 10:09 Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1571-ket-qua-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-trong-tet-nguyen-dan-dinh-dau-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-02-2017 15:02 Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu tại tỉnh tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1555-thanh-tra-kiem-tra-ve-an-toan-thuc-pham-trong-dip-tet-nguyen-dan-dinh-dau-tai-tinh-tinh-quang-tri-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-01-2017 14:13 Công tác giám sát lấy mẫu thuỷ hải sản tại tỉnh Quảng Trị sau sự cố môi trường biển. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1549-cong-tac-giam-sat-lay-mau-thuy-hai-san-tai-tinh-quang-tri-sau-su-co-moi-truong-bien-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-01-2017 09:10 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1545-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-lam-viec-voi-ubnd-tinh-ve-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 02-01-2017 14:23 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1539-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-quang-tri-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-an-toan-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-12-2016 08:19 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẳng kiểm tra chéo công tác bảo đảm ATTP tại tỉnh Quảng Trị năm 2016. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1529-chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-thanh-pho-da-nang-kiem-tra-cheo-cong-tac-bao-dam-attp-tai-tinh-quang-tri-nam-2016-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-12-2016 14:48 Tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế tuyến huyện, thành phố, thị xã. http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1520-tap-huan-nang-cao-nang-luc-quan-ly-ve-an-toan-thuc-pham-cho-can-bo-y-te-tuyen-huyen-thanh-pho-thi-xa-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-12-2016 10:45 Ảnh hưởng của các kim loại nặng lên sức khỏe của con người http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1502-anh-huong-cua-cac-kim-loai-nang-len-suc-khoe-cua-con-nguoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 5mg/cm3: Crôm(Cr) (7,15g/cm3), Chì(Pb) (11,34 g/cm3), Thủy ngân(Hg) (15,534 g/cm3), Cadimi(Cd) (8,65 g/cm3), Asen(As) (5,73 g/cm3), Mangan(Mn) (7,21 g/cm3) ]]> 01-11-2016 09:27 Phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa bão lũ http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1495-phong-chong-ngo-doc-thuc-pham-trong-mua-bao-lu.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-10-2016 10:04 Cảnh báo về sự hiện diện của vi khuẩn Serratia marcescens gây màu đỏ bất thường trong thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1490-canh-bao-ve-su-hien-dien-cua-vi-khuan-serratia-marcescens-gay-mau-do-bat-thuong-trong-thuc-pham.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-10-2016 22:18 154 loại hải sản miền Trung khuyến cáo không nên ăn http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1478-154-loai-hai-san-mien-trung-khuyen-cao-khong-nen-an.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-09-2016 15:19 Hoạt động 6 tháng đầu năm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1445-hoat-dong-6-thang-dau-nam-cua-chi-cuc-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-07-2016 16:02 Ngộ độc do ăn nấm rừng http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1430-ngo-doc-do-an-nam-rung.html http://dohquangtri.gov.vn/ 06-07-2016 15:48 Cảnh báo ngộ độc thức ăn và cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm http://dohquangtri.gov.vn/an-toan-ve-sinh-thuc-pham/1423-canh-bao-ngo-doc-thuc-an-va-cach-phong-ngua-ngo-doc-thuc-pham-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-06-2016 13:31