Dân số - Kế hoạch hóa gia đình http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh.html vi Copyright 2017 Nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2017: "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh" http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1677-nhan-ngay-dan-so-the-gioi-1172017-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nang-cao-vi-the-con-nguoi-va-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 15:56 Ban VHXH - HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra đề án Chính sách dân số KHHGĐ giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1674-ban-vhxh-hdnd-tinh-to-chuc-tham-tra-de-an-chinh-sach-dan-so-khhgd-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-2030.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 07:32 Triệu Phong: Ra mắt câu lạc bộ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1670-trieu-phong-ra-mat-cau-lac-bo-ba-me-va-tre-em-phong-chong-xam-hai-tinh-duc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-07-2017 10:51 Đông Hà: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1667-dong-ha-tap-huan-nang-cao-nghiep-vu-cho-can-bo-cong-tac-vien-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 03-07-2017 08:25 Hiệu quả kép từ chiến dịch lồng ghép khám chữa bệnh, CSKSSS/KHHGĐ cho phụ nữ vùng biển http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1664-hieu-qua-kep-tu-chien-dich-long-ghep-kham-chua-benh-cskssskhhgd-cho-phu-nu-vung-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-06-2017 14:00 Đakrông đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thu hút đông đảo đối tượng tham gia chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1624-dakrong-day-manh-cac-hoat-dong-truyen-thong-thu-hut-dong-dao-doi-tuong-tham-gia-chien-dich-cssksskhhgd.html http://dohquangtri.gov.vn/ 25-04-2017 10:38 Thành phố Đông Hà triển khai chiến dịch truyền thông thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2017. http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1595-thanh-pho-dong-ha-trien-khai-chien-dich-truyen-thong-thong-long-ghep-cung-cap-dich-vu-cssksskhhgd-dot-1-nam-2017-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-03-2017 09:42 Chi cục Dân số - KHHGĐ: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác Dân số - KHHGĐ tại các địa phương http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1589-chi-cuc-dan-so-khhgd-kiem-tra-giam-sat-ho-tro-cong-tac-dan-so-khhgd-tai-cac-dia-phuong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-03-2017 07:12 Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và phát động đơn vị văn hóa. http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1575-chi-cuc-dan-so-khhgd-tinh-quang-tri-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-nam-2017-va-phat-dong-don-vi-van-hoa-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-02-2017 17:27 Thôn Văn Trị - Xã Hải Tân: Thôn 3 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1567-thon-van-tri-xa-hai-tan-thon-3-nam-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3-tro-len.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-02-2017 07:45 Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1542-so-ket-5-nam-thuc-hien-chien-luoc-dan-so-va-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-giai-doan-20112020.html http://dohquangtri.gov.vn/ 30-12-2016 07:32 Triệu Phong: Tổng kết 5 năm tổng kết đề án làng không có người sinh con thứ 3 trở lên http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1541-trieu-phong-tong-ket-5-nam-tong-ket-de-an-lang-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3-tro-len-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-12-2016 08:34 Hiệu quả mô hình thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1535-hieu-qua-mo-hinh-thon-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3-tro-len.html http://dohquangtri.gov.vn/ 22-12-2016 13:51 Bông hoa dân số vùng cao http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1531-bong-hoa-dan-so-vung-cao.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-12-2016 14:53 Cần thay đổi nhận thức lựa chọn giới tính trước khi sinh http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1494-can-thay-doi-nhan-thuc-lua-chon-gioi-tinh-truoc-khi-sinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-10-2016 16:29 Chi cục dân số: Kế hoạc cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1472-chi-cuc-dan-so-ke-hoac-cuoc-thi-ke-chuyen-bang-hinh-anh-con-gai-that-tuyet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-09-2016 07:37 Ngành Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực triển khai đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số - KHHGĐ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1397-nganh-dan-so-khhgd-tinh-quang-tri-no-luc-trien-khai-doi-so-ghi-chep-ban-dau-ve-dan-so-khhgd.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-05-2016 11:03 Cấp chứng chỉ khóa đào tạo đặt/ tháo dụng cụ tử cung http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1393-cap-chung-chi-khoa-dao-tao-dat-thao-dung-cu-tu-cung.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-05-2016 08:54 Hội nghị: Sơ kết Chiến dịch Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ Chăm sóc SKSS/KHHGĐ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1386-hoi-nghi-so-ket-chien-dich-truyen-thong-long-ghep-cung-cap-dich-vu-cham-soc-sksskhhgd.html http://dohquangtri.gov.vn/ 28-04-2016 15:44 Ra quân thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân cư, vùng có mức sinh cao năm 2016 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1356-ra-quan-thuc-hien-chien-dich-truyen-thong-long-ghep-cung-cap-dich-vu-cssksskhhgd-den-vung-dong-dan-cu-vung-co-muc-sinh-cao-nam-2016.html http://dohquangtri.gov.vn/ 23-03-2016 07:18