Dân số - Kế hoạch hóa gia đình http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh.html vi Copyright 2017 Tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em gái phát huy vị thế trong xã hội http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1765-tao-dieu-kien-thuan-loi-de-tre-em-gai-phat-huy-vi-the-trong-xa-hoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 17-10-2017 08:06 Đông Hà: Tổ chức mít tinh truyền thông nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1746-dong-ha-to-chuc-mit-tinh-truyen-thong-nhan-ngay-quoc-te-tre-em-gai-1110.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-10-2017 13:36 Cam Lộ: Tổ chức sân chơi "Vui khỏe, có ích" lần thứ II năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1744-cam-lo-to-chuc-san-choi-vui-khoe-co-ich-lan-thu-ii-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 07-10-2017 15:02 Hội nghị triển khai công tác Dân số - KHHGĐ, giai đoạn 2017 - 2020 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1739-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-dan-so-khhgd-giai-doan-2017-2020.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-09-2017 08:20 Khối 7 - Thị trấn Khe Sanh xây dựng Khối phố không có người sinh con thứ 3 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1719-khoi-7-thi-tran-khe-sanh-xay-dung-khoi-pho-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-08-2017 15:19 Lãnh đạo Tổng cục dân số - KHHGĐ thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1716-lanh-dao-tong-cuc-dan-so-khhgd-tham-va-lam-viec-tai-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-08-2017 09:46 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1708-hdnd-tinh-ban-hanh-nghi-quyet-ve-chinh-sach-dan-so-va-ke-hoach-hoa-gia-dinh-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-08-2017 15:51 Khu phố 5, Phường Đông Giang: Tổ chức đón nhận bằng khen" Khu phố 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên" của UBND tỉnh http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1703-khu-pho-5-phuong-dong-giang-to-chuc-don-nhan-bang-khen-khu-pho-5-nam-lien-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3-tro-len-cua-ubnd-tinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-08-2017 15:19 Ban Văn Hóa – Xã Hội – HĐND tỉnh; Thấm tra đề án “Chính sách Dân số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1685-ban-van-hoa-xa-hoi-hdnd-tinh-tham-tra-de-an-chinh-sach-dan-so-tinh-quang-tri-giai-doan-2017-2020-tam-nhin-den-nam-2030-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-07-2017 08:09 Nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2017: "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh" http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1677-nhan-ngay-dan-so-the-gioi-1172017-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nang-cao-vi-the-con-nguoi-va-phat-trien-dat-nuoc-phon-vinh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 15:56 Ban VHXH - HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra đề án Chính sách dân số KHHGĐ giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1674-ban-vhxh-hdnd-tinh-to-chuc-tham-tra-de-an-chinh-sach-dan-so-khhgd-giai-doan-2017-2020-va-tam-nhin-den-nam-2030.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-07-2017 07:32 Triệu Phong: Ra mắt câu lạc bộ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1670-trieu-phong-ra-mat-cau-lac-bo-ba-me-va-tre-em-phong-chong-xam-hai-tinh-duc.html http://dohquangtri.gov.vn/ 05-07-2017 10:51 Đông Hà: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2017 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1667-dong-ha-tap-huan-nang-cao-nghiep-vu-cho-can-bo-cong-tac-vien-dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh-nam-2017.html http://dohquangtri.gov.vn/ 03-07-2017 08:25 Hiệu quả kép từ chiến dịch lồng ghép khám chữa bệnh, CSKSSS/KHHGĐ cho phụ nữ vùng biển http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1664-hieu-qua-kep-tu-chien-dich-long-ghep-kham-chua-benh-cskssskhhgd-cho-phu-nu-vung-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 16-06-2017 14:00 Đakrông đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thu hút đông đảo đối tượng tham gia chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1624-dakrong-day-manh-cac-hoat-dong-truyen-thong-thu-hut-dong-dao-doi-tuong-tham-gia-chien-dich-cssksskhhgd.html http://dohquangtri.gov.vn/ 25-04-2017 10:38 Thành phố Đông Hà triển khai chiến dịch truyền thông thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 1 năm 2017. http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1595-thanh-pho-dong-ha-trien-khai-chien-dich-truyen-thong-thong-long-ghep-cung-cap-dich-vu-cssksskhhgd-dot-1-nam-2017-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 24-03-2017 09:42 Chi cục Dân số - KHHGĐ: Kiểm tra, giám sát hỗ trợ công tác Dân số - KHHGĐ tại các địa phương http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1589-chi-cuc-dan-so-khhgd-kiem-tra-giam-sat-ho-tro-cong-tac-dan-so-khhgd-tai-cac-dia-phuong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-03-2017 07:12 Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và phát động đơn vị văn hóa. http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1575-chi-cuc-dan-so-khhgd-tinh-quang-tri-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-nam-2017-va-phat-dong-don-vi-van-hoa-.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-02-2017 17:27 Thôn Văn Trị - Xã Hải Tân: Thôn 3 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1567-thon-van-tri-xa-hai-tan-thon-3-nam-khong-co-nguoi-sinh-con-thu-3-tro-len.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-02-2017 07:45 Sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 http://dohquangtri.gov.vn/dan-so-ke-hoach-hoa-gia-dinh/1542-so-ket-5-nam-thuc-hien-chien-luoc-dan-so-va-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-giai-doan-20112020.html http://dohquangtri.gov.vn/ 30-12-2016 07:32