Đào tạo và chính sách http://dohquangtri.gov.vn/daotao.html vi Copyright 2017 Đảm bảo an toàn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1767-dam-bao-an-toan-trong-cham-soc-va-bao-ve-suc-khoe-nhan-dan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 18-10-2017 08:12 Trạm Y tế xã Hướng Lập với hiệu quả của mũi nhọn truyền thông trong phòng chống dịch bệnh http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1764-tram-y-te-xa-huong-lap-voi-hieu-qua-cua-mui-nhon-truyen-thong-trong-phong-chong-dich-benh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 15-10-2017 20:53 Đảm bảo sự công bằng trong hám chữa bệnh cho nhân dân http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1743-dam-bao-su-cong-bang-trong-ham-chua-benh-cho-nhan-dan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 07-10-2017 14:32 Phát huy vai trò của công tác truyền thông trong phòng chống dịch sốt xuất huyết http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1732-phat-huy-vai-tro-cua-cong-tac-truyen-thong-trong-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-09-2017 16:46 Công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị hướng tới Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1730-cong-doan-nganh-y-te-tinh-quang-tri-huong-toi-dai-hoi-nhiem-ky-20182023.html http://dohquangtri.gov.vn/ 12-09-2017 08:25 Người tốt-việc tốt: Chi Hội trưởng xuất sắc của Chi Hội Y tế thôn, bản thành phố Đông Hà http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1707-nguoi-totviec-tot-chi-hoi-truong-xuat-sac-cua-chi-hoi-y-te-thon-ban-thanh-pho-dong-ha.html http://dohquangtri.gov.vn/ 11-08-2017 15:37 Nhiệt tình, tự nguyện và sáng tạo vì sức khỏe cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1702-nhiet-tinh-tu-nguyen-va-sang-tao-vi-suc-khoe-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 08-08-2017 07:20 Quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1700-quan-tam-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-ban-dau.html http://dohquangtri.gov.vn/ 31-07-2017 07:15 Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Nét đẹp tri ân của ngành y tế http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1689-nhan-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-277-cham-soc-suc-khoe-thuong-benh-binh-gia-dinh-liet-si-va-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-net-dep-tri-an-cua-nganh-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-07-2017 15:02 Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích trong mùa hè http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1683-tang-cuong-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-mua-he.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:50 Hiệu quả từ đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1657-hieu-qua-tu-de-an-kiem-soat-dan-so-vung-bien-va-ven-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 13-06-2017 15:21 Quảng Trị: Nỗ lực duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1591-quang-tri-no-luc-duy-tri-chuan-quoc-gia-ve-y-te-xa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 22-03-2017 14:06 Những kết quả bước đầu từ việc thông tuyến bảo hiểm y tế http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1585-nhung-ket-qua-buoc-dau-tu-viec-thong-tuyen-bao-hiem-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-03-2017 08:03 Ngành y tế tiếp tục đổi mới để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tốt hơn http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1573-nganh-y-te-tiep-tuc-doi-moi-de-bao-ve-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-tot-hon.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-02-2017 17:10 Mùa Xuân nói chuyện cứu người http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1564-mua-xuan-noi-chuyen-cuu-nguoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-02-2017 16:15 Phụ nữ y tế với phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1515-phu-nu-y-te-voi-phong-trao-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-11-2016 07:54 Ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1513-ung-dung-tien-bo-khoa-hoc-nham-dap-ung-nhu-cau-kham-chua-benh-cho-nhan-dan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-11-2016 13:47 Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1506-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-dan-vung-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 03-11-2016 08:16 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1469-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-huong-toi-su-hai-long-cua-nguoi-benh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 19-09-2016 10:27 Y tế thôn bản Quảng Trị: Mười năm vì sức khỏe cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1449-y-te-thon-ban-quang-tri-muoi-nam-vi-suc-khoe-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-08-2016 08:02