Đào tạo và chính sách http://dohquangtri.gov.vn/daotao.html vi Copyright 2017 Tăng cường phòng chống tai nạn thương tích trong mùa hè http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1683-tang-cuong-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-trong-mua-he.html http://dohquangtri.gov.vn/ 20-07-2017 09:50 Hiệu quả từ đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1657-hieu-qua-tu-de-an-kiem-soat-dan-so-vung-bien-va-ven-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 13-06-2017 15:21 Quảng Trị: Nỗ lực duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1591-quang-tri-no-luc-duy-tri-chuan-quoc-gia-ve-y-te-xa.html http://dohquangtri.gov.vn/ 22-03-2017 14:06 Những kết quả bước đầu từ việc thông tuyến bảo hiểm y tế http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1585-nhung-ket-qua-buoc-dau-tu-viec-thong-tuyen-bao-hiem-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-03-2017 08:03 Ngành y tế tiếp tục đổi mới để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tốt hơn http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1573-nganh-y-te-tiep-tuc-doi-moi-de-bao-ve-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-tot-hon.html http://dohquangtri.gov.vn/ 26-02-2017 17:10 Mùa Xuân nói chuyện cứu người http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1564-mua-xuan-noi-chuyen-cuu-nguoi.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-02-2017 16:15 Phụ nữ y tế với phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1515-phu-nu-y-te-voi-phong-trao-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha.html http://dohquangtri.gov.vn/ 21-11-2016 07:54 Ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1513-ung-dung-tien-bo-khoa-hoc-nham-dap-ung-nhu-cau-kham-chua-benh-cho-nhan-dan.html http://dohquangtri.gov.vn/ 14-11-2016 13:47 Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1506-nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-dan-vung-bien.html http://dohquangtri.gov.vn/ 03-11-2016 08:16 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hướng tới sự hài lòng của người bệnh http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1469-benh-vien-da-khoa-tinh-quang-tri-huong-toi-su-hai-long-cua-nguoi-benh.html http://dohquangtri.gov.vn/ 19-09-2016 10:27 Y tế thôn bản Quảng Trị: Mười năm vì sức khỏe cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1449-y-te-thon-ban-quang-tri-muoi-nam-vi-suc-khoe-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-08-2016 08:02 Ngành Y tế hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1447-nganh-y-te-hoan-thanh-tot-cac-chi-tieu-de-ra.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-08-2016 09:23 Thực trạng sử dụng trang thiết bị y tế http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1422-thuc-trang-su-dung-trang-thiet-bi-y-te.html http://dohquangtri.gov.vn/ 27-06-2016 13:25 Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1364-nang-cao-chat-luong-cong-tac-bao-ve-cham-soc-suc-khoe-tai-cong-dong.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-04-2016 14:19 Nỗ lực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ở một xã vùng cao http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1344-no-luc-trong-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-o-mot-xa-vung-cao.html http://dohquangtri.gov.vn/ 04-03-2016 20:38 Phát huy kết quả đạt được, ngành y tế tỉnh Quảng Trị quyết tâm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tốt hơn trong năm 2016 http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1339-phat-huy-ket-qua-dat-duoc-nganh-y-te-tinh-quang-tri-quyet-tam-bao-ve-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-tot-hon-trong-nam-2016.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-02-2016 10:17 Hiệu quả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế tỉnh Quảng Trị http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1333-hieu-qua-bao-ve-va-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-cua-nganh-y-te-tinh-quang-tri.html http://dohquangtri.gov.vn/ 19-02-2016 13:55 Những kết quả nổi bật của ngành Y tế trong năm 2015 http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1330-nhung-ket-qua-noi-bat-cua-nganh-y-te-trong-nam-2015.html http://dohquangtri.gov.vn/ 01-02-2016 13:29 Triệu Phong: Đại hội Hội y tế thôn bản nhiệm kỳ 2015 – 2020 http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1285-trieu-phong-dai-hoi-hoi-y-te-thon-ban-nhiem-ky-2015-2020.html http://dohquangtri.gov.vn/ 29-11-2015 09:04 Chung tay xây dựng môi trường không thuốc lá http://dohquangtri.gov.vn/daotao/1276-chung-tay-xay-dung-moi-truong-khong-thuoc-la.html http://dohquangtri.gov.vn/ 10-11-2015 15:36