Sở Y tế Quảng Trị.

Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Website: dohquangtri.gov.vn