• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Minh Nguyệt
Họ và tên Lê Thị Minh Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược
Điện thoại 0916.759.246
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách