• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Họ và tên Ngô Thị Ngọc Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Thuộc về bộ phận Kế hoạch - Tài chính
Điện thoại 0905..005.127
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách