• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Long
Họ và tên Nguyễn Hữu Long
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng KH-TC
Điện thoại 0915.300.021
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách