• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược
Điện thoại 0915.909.222
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách