• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Thi
Họ và tên Nguyễn Văn Thi
Giới tính Nam
Chức vụ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y
Điện thoại 0914.064.808
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách