• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Minh Lệ
Họ và tên Trần Thị Minh Lệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Thanh tra viên
Điện thoại 0945.252.557
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách