• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Phước Hiền
Họ và tên Trần Thị Phước Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y
Điện thoại 0911.333.990
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách