• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Thông tin chi tiết:
Trần Văn Thịnh
Họ và tên Trần Văn Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Trình độ Bác sỹ đa khoa
Điện thoại 0905.871.965
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách