• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Danh sách xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định 58/QĐ-SYT ngày 03/02/2020 của Sở Y tế 13/03/2020