• :
  • :
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Thỏa thuận khung giữa Sở Y tế và các nhà thầu trúng các mặt hàng tham gia đấu thầu năm 2022-2023 của các cơ sở khám chữa bệnh công lập 17/04/2022
1670/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thuốc sử dụng năm 2022 - 2023 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 09/04/2022
860/QĐ-SYT ngày 19/5/2021 Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp găng tay phẩu thuật vô trùng sử dụng năm 2021 của các cơ sở khám chữa bệnh Công lập trực thuộc Sở Y tế 19/05/2021
709/QĐ-SYT ngày 29/4/2021 Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Các gói thầu thuốc sử dụng năm 2021 của các cơ sở khám chữa bệnh 29/04/2021
710/QĐ-SYT ngày 09/4/2021 Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua vật tư Y tế sử dụng năm 2021 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 09/04/2021
610/QĐ-SYT ngày 09/4/2021 Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp găng tay y tế sử dụng năm 2021 của các cơ sở khám chữa bệnh Công lập trực thuộc Sở Y tế 09/04/2021
68/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 10 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
67/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
66/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 8 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
65/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 5 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
64/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 4 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
70/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 13 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
69/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 11 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
712/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói số 8, 9, 10, 11 và 13 lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
711/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả các gói thầu thuốc của các cơ sở y tế công lập lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
Thỏa thuận khung đấu thầu thuốc lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
TTK1 Thỏa thuận khung Vật tư Y tế, Hóa chất sinh phẩm đợt thầu lần 2 năm 2020 - 2021 31/07/2020
73/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu trúng các gói thầu vật tư, hoá chất, sinh phẩm đợt 2 năm 2020 - 2021 27/07/2020
74/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu trúng các gói thầu thuốc đợt 2 năm 2020 - 2021 27/07/2020
712/QĐ-SYT ngày 23/7/2020 Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu vật tư y tế số 8, 9, 10, 11, 13 lần 2 năm 2020 - 2021 của các cơ sở khám chữa bệnh 23/07/2020
711/QĐ-SYT ngày 23/7/2020 Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuốc của các cơ sở y tế công lập trực thuộc sở y tế lần 2 năm 2020 - 2021 23/07/2020
KQDG Kết quả đánh giá về kỹ thuật các gói thầu năm 2020 - 2021 lần 2 22/07/2020
62/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu ký thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 13/07/2020
60/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 13 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020