• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
62/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu ký thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 13/07/2020
60/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 13 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
59/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 11 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
58/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 10 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
61/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
57/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 8 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
55/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 5 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
55/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 4 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
125/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 13 năm 2020 - 2021 03/01/2020
07/TB-ĐVMTTT Đấu thầu thuốc 2020-2021: Danh sách các nhà thâu không trúng thầu các gói 8, 9, 10, 11 và 13 28/12/2019
06/TB-ĐVMTTT Đấu thầu thuốc - Vật tư y tế 2020 - 2021:Danh sách các nhà thầu trúng thầu các gói 8, 9, 10, 11 và 13 28/12/2019
127/TB-DVMSTT Đấu thầu thuốc năm 2020 - 2021: Danh sách các nhà thầu không trúng thầu các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 12 27/12/2019
126/TB-DVMSTT Đấu thầu thuốc năm 2020 - 2021: Danh sách các nhà thầu trúng thầu các gói thầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 12 27/12/2019
124/TB-DVMSTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 11 năm 2020 - 2021 22/12/2019
122/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 9 năm 2020 - 2021 22/12/2019
123/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 10 năm 2020 - 2021 22/12/2019
121/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 8 năm 2020 - 2021 22/12/2019
117/TB-ĐVMSTT Đấu thầu thuốc - vật tư y tế - sinh phẩm năm 2020-2021: Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các gói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 06/12/2019
Năm 2019: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến huyện, xã năm 2019 26/07/2019
Năm 2019: Gói thầu: Hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại 26/07/2019
Năm2018: Gói thầu - Mua máy siêu âm cho trạm Y tế xã của Sở Y tế 06/09/2018
Năm 2018: Gói thầu - Mua sắm trang thiết bị y tế tuyến huyện năm 2018 13/07/2018
Năm 2018: Gói thầu - Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong 01/06/2018
Năm 2017: Gói thầu - Hệ thống xử lý chất thải rắn của Sở Y tế 31/08/2017