• :
  • :
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở: 1.000.000đ 2. Trấn Văn Thịnh-PGĐ Sở: 1.000.000đ 3. Nguyễn Thị Minh Tuyết -CTCĐ ngành: 500.000đ 4. Hoàng Thanh Sơn: 500.000đ 5. Đặng Thị Ngọc Châu: 500.000đ 6. Đào Thị Minh Hồng: 500.000đ
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về