• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Nguyễn Trần Ngọc Trinh (004010/QT-CCHN) 06/05/2020
2 Lê Nam Hùng (004009/QT-CCHN) 06/05/2020
3 Trần Hữu Đạt (004008/QT-CCHN) 06/05/2020
4 Lê Ngọc Thùy Diễm (004007/QT-CCHN) 06/05/2020