Năm 2019 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND ngày 29/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách dân số - KHHGĐ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động số ...