• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị

Ngày 29/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác Dân số và Phát triển tỉnh Quảng Trị trên cơ sở Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm công tác Dân số và Phát triển các cấp và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị do PCT UBND tỉnh - đồng chí Hoàng Nam làm Trưởng BCĐ, Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban Thường trực; Phó trưởng Ban gồm đại diện các Phó giám thuộc Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính. Ủy viên là thành viên của Ban chỉ đạo gồm đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh là Ủy viên kiêm Thư ký BCĐ.

Đồng chí Hoàng Nam – PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Kỷ   niệm 60 năm ngành Dân số Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị.

Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ,  quyền hạn, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành đến dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hành động và các hoạt động liên quan đến công tác dân số và phát triển; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và Tổng Cục Dân số - KHHGĐ theo quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với việc tỉnh Quảng Trị quyết định thành lập BCĐ công tác Dân số và Phát triển trong giai đoạn hiện nay thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác dân số, qua đó tạo tiền đề thuận lợi nhằm tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết 21/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

                                                                                Văn Hưng


Nguồn:dohquangtri.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết