• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh, của đất nước.

Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ - TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, qua đó nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả ở địa phương; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh, của đất nước.

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu 100% các gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương, truyền thống dân tộc và các giá trị văn hóa tốt đẹp; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; đặc biệt quan tâm số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số; các địa phương có mô hình về truyền thông, giáo dục xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã; 100% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; 90% vụ việc bạo lực gia đình được giải quyết theo quy định pháp luật; người bị bạo lực gia đình được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị gia đình trong tình hình mới ở các cấp, các ngành, cộng đồng và  mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình. Tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ trong gia đình; Hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình thông qua việc rà soát, đề xuất hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật;      Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, “Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương gia đình tiêu biểu, hạnh phúc…

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra, Kế hoạch cũng xây dựng cơ chế hoạt động, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền tảng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong toàn xã hội.

 

                                                                                  Bài, ảnh: Văn Hưng


Tác giả: ytequangtri
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết