Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị y tế thành trung tâm y tế với 2 chức năng thực hiện song song là điều trị và dự phòng. Thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, sau khi sáp nhập, các trung tâm y tế đã thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, ...