• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Sở y tế Quảng Trị
STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị và các trạm Y tế 15/07/2020
2 Trung tâm Y tế huyện Gio Linh 11/06/2020
3 Trạm Y tế xã Vĩnh Trường - huyện Gio Linh 11/06/2020
4 Trạm Y tế xã Gio Việt - huyện Gio Linh 11/06/2020
5 Trạm Y tế xã Gio Quang - huyện Gio Linh 11/06/2020
6 Trạm Y tế xã Trung Hải - huyện Gio Linh 11/06/2020
7 Trạm Y tế thị trấn Gio Linh - huyện Gio Linh 11/06/2020
8 Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt - huyện Gio Linh 11/06/2020
9 Trạm Y tế xã Trung Sơn - huyện Gio Linh 11/06/2020
10 Trạm Y tế xã Linh Thượng- huyện Gio Linh 11/06/2020
11 Trạm Y tế xã Trung Giang - huyện Gio Linh 11/06/2020
12 Trạm Y tế xã Linh Hải - huyện Gio Linh 11/06/2020
13 Trạm Y tế xã Hải Thái - huyện Gio Linh 11/06/2020
14 Trạm Y tế xã Gio Phong - huyện Gio Linh 11/06/2020
15 Trạm Y tế xã Gio Mỹ - huyện Gio Linh 11/06/2020
16 Trạm Y tế xã Gio Thành - huyện Gio Linh 11/06/2020
17 Trạm Y tế xã Gio Sơn - huyện Gio Linh 11/06/2020
18 Trạm Y tế xã Gio Bình - huyện Gio Linh 11/06/2020
19 Trạm Y tế xã Gio An- huyện Gio Linh 11/06/2020
20 Trạm Y tế xã Gio Hòa - huyện Gio Linh 11/06/2020
21 Trạm Y tế xã Gio Châu - huyện Gio Linh 11/06/2020
22 Trạm Y tế xã Gio Hải - huyện Gio Linh 11/06/2020
23 Trạm Y tế xã Gio Mai - huyện Gio Linh 26/05/2020
24 Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa 19/11/2018