Recent Products

KET QUA THANH TRA

TRUNG TAM Y TE HUYEN HUONG HOA

Sở Y tế

THONG BAO TUYEN DUNG 2019

THONG TIN TUYEN DUNG

Recent Posts

Big Thumbnail

Báo chí-mũi nhọn truyền thông-giáo dục sức khỏe

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đặt nền móng của báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua Báo Thanh niên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá tư tưởng cách mạng tới các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào …

Xem thêm »

Ngày 17/6/2019, Sở Y tế tổ chức  hội nghị giao ban y tế dự phòng 5 tháng đầu năm 2019. Toàn cảnh hội nghị Trung tâm KSBT Quảng Trị đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và …

Xem thêm »

Blog Block

Báo chí-mũi nhọn truyền thông-giáo dục sức khỏe

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đặt nền móng của báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua Báo Thanh niên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá tư tưởng cách mạng tới các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào …

Xem thêm »

Ngày 17/6/2019, Sở Y tế tổ chức  hội nghị giao ban y tế dự phòng 5 tháng đầu năm 2019. Toàn cảnh hội nghị Trung tâm KSBT Quảng Trị đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và …

Xem thêm »

Masonry Block

Ngày 17/6/2019, Sở Y tế tổ chức  hội nghị giao ban y tế dự phòng …

Xem thêm »

TimeLine Block

Tháng Sáu, 2019