Dân số và lao động

[iframe src=”https://dohquangtri.gov.vn:5000/dataset/dan-so-lao-dong” scrolling=”no” width=”100%” same_height_as=”html”]