Đơn vị hành chính đất đai và khí hậu

[iframe src=”https://dohquangtri.gov.vn:5000/dataset/don-vi-hanh-chinh-dat-dai-va-khi-hau” scrolling=”no” width=”100%” same_height_as=”html”]