Kế hoạch phát triễn kinh tế xã hội

[iframe src=”http://113.176.121.2:5000/organization/ke-hoach-2016″ scrolling=”no” width=”100%” same_height_as=”html”]