Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

[iframe src=”https://dohquangtri.gov.vn:5000/dataset/nong-nghiep-lam-nghiep-va-thuy-san” scrolling=”no” width=”100%” same_height_as=”html”]