• :
  • :
Danh sách đơn vị ủng hộ khắc phục ảnh hưởng mưa lũ năm 2020: 1. Văn phòng Sở Y tế: 10.900.000đ 2. Trung tâm GĐYK: 1.700.000đ 3. Bệnh viện Mắt: 3.200.000đ 4. Bệnh viện tỉnh: 24.320.000đ 10. Bệnh viện Lao phổi: 4.000.000đ
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
68/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 10 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
67/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
66/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 8 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
65/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 5 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
64/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 4 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
69/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 11 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
70/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu số 13 lần 2 năm 2020 - 2021 27/08/2020
712/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói số 8, 9, 10, 11 và 13 lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
711/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả các gói thầu thuốc của các cơ sở y tế công lập lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
Thỏa thuận khung đấu thầu thuốc lần 2 đợt thầu năm 2020 - 2021 31/07/2020
TTK1 Thỏa thuận khung Vật tư Y tế, Hóa chất sinh phẩm đợt thầu lần 2 năm 2020 - 2021 31/07/2020
73/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu trúng các gói thầu vật tư, hoá chất, sinh phẩm đợt 2 năm 2020 - 2021 27/07/2020
74/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu trúng các gói thầu thuốc đợt 2 năm 2020 - 2021 27/07/2020
KQDG Kết quả đánh giá về kỹ thuật các gói thầu năm 2020 - 2021 lần 2 22/07/2020
62/TB-ĐVMTTT Thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu ký thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 13/07/2020
60/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 13 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
59/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 11 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
58/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 10 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
61/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 9 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
57/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 8 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
55/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 5 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
55/TB-ĐVMTTT Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 4 lần 2 năm 2020 - 2021 10/07/2020
125/TB-ĐVMTTT Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 13 năm 2020 - 2021 03/01/2020
07/TB-ĐVMTTT Đấu thầu thuốc 2020-2021: Danh sách các nhà thâu không trúng thầu các gói 8, 9, 10, 11 và 13 28/12/2019