Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Trụ sở của Sở Y tế Quảng Trị – 34 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế nêu rõ:

I. Chức năng: Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, Khám chữ bệnh; Phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; Mỹ phẩm; An toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị Y tế; Dân số; Bảo hiểm Y tế.

II. Cơ cấu tổ chức thuộc Sở gồm có:

1. Lãnh đạo Sở

– Giám đốc Sở

+ Là công chức lãnh đạo đứng đầu bộ máy của Sơ, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở để thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại địa phương và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công, phân cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật

+ Giám đốc Sở Y tế Quảng trị: BSCKII Trần Văn Thành

– Phó Giám đốc

+ Là công chức lãnh đạo giúp việc cho Giám đốc Sở, được giám đốc Sở phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công theo quy định của láp luật.

+ Được sử dụng quyền hạn cuả Giám đốc Sở để chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công; nếu có vấn đề liên quan đến các Phó Giám đốc khác phụ trách thì các phó Giám đốc chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trương hợp không nhất trí hoặc vượt quá quyền hạn thì báo cáo Giám đốc quyết định.

+ Phó giám đốc Sở Y tế:

 1. BSCKI Trần Quốc Dính: Phụ trách công tác điều trị
 2. BSCKI Nguyễn Thị Thanh: Phụ trách công tác dân số và sức khỏe sinh sản
 3. Ths Bs Mai Năm: Phụ trách Công tác dự phòng

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Tổ chức – Hành chính

– Chức năng: Tham mưu, tổng hợp đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho văn phòng sở.

– Trưởng phòng: BS Trần Văn Thịnh

b) Phòng Thanh tra

– Chức năng: Thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành về Y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế; thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch theo luật định; xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Tham mưu cho Giám đốc Sở y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

– Chánh thanh tra: DS Hoàng Đình Ấn.

c) Phòng Kế hoạch – Tài chính

– Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học y tế và tài chính trên địa bàn tỉnh.

– Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Bs Võ Phúc Khanh.

d) Phòng Nghiệp vụ Y

– Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn Nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

– Trưởng phòng Nghiệp vụ Y: Thạc sỹ, BS Nguyễn Quỳnh.

e) Phòng Nghiệp vụ dược

– Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh.

– Trưởng phòng Nghiệp vụ dược: DS Phan Văn Khánh

3. Chi cục trực thuộc Sở

a) Chi cục dân số – Kế hoạch hóa Gia đình

Chức năng: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

– Chi cục trưởng: Bs Trương Hữu Thiện

b) Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

– Chức năng:Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

– Chi cục trưởng: BSCKI Hồ Sỹ Biên

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Tuyến tỉnh gồm 15 đơn vị

– Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

 • Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.
 • Giám đốc: BS Nguyễn Xuân Tường

– Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe

 • Chức năng: Truyền thông giáo dục sức khoẻ; nghiên cứu khoa học; chỉ đạo tuyến; đào tạo; triển khai  thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành truyền thông giáo dục sức khoẻ.
 • Giám đốc trung tâm: BS Võ Văn Khánh.

– Trung tâm Mắt

 • Chức năng: Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh liên quan đến Mắt trên địa bàn tỉnh.
 • Giám đốc: BS Trần Cảnh Khóa

– Trung tâm Pháp y

 • Chức năng: Thực hiện giám định pháp y theo quy định của luật tố tụng, pháp lệnh, giám định tư pháp và các quy định hiện hành của nhà nước; nghiên cứu khoa học về Pháp y.
 • Phụ trách: BS Nguyễn Đình Cương

– Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Dược phẩm

 • Chức năng: là cơ quan pháp lý về mặt xác định chất lượng thuốc và mỹ phẩm trong địa bàn tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế Quảng Trị và chịu sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ kỹ thuật của cơ quan Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Trung ương.
 • Giám đốc: DS Nguyễn Văn Quang

– Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

 • Chức năng: Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh.
 • Giám đốc: Bs Hoàng Quốc Vũ

– Trung tâm Giám định Y khoa

 • Chức năng: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.
 • Giám đốc: BS Nguyễn Thanh

– Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế

 • Chức năng: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh.
 • Giám đốc: Bs Nguyễn Cường

– Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: Quy mô 500 giường bệnh.

 • Giám đốc: Bs Trần Quốc Tuấn

– Phòng khám sức khỏe cán bộ

 • Trưởng phòng: Bs Đỗ Việt Hùng

– Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải: Quy mô 200 giường bệnh

 • Giám đốc: Bs Nguyễn Trí Long

– Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Trị: Quy mô 100 giường bệnh (trong đó 55 giường bệnh chăm sóc và 45 giường bệnh điều trị)

 • Giám đốc: Bs Đỗ Quang Đạo

– Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị: Quy mô 50 giường bệnh

 • Giám đốc: Bs Trương Huyền Trường

b) Tuyến huyện gồm 10 đơn vị trung tâm y tế dự phòng 2 chức chức năng:

– Trung tâm Y tế Vĩnh Linh

 • Quy mô: 200 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Lê Mạnh Hùng

* Trung tâm Y tế Gio Linh

 • Quy mô: 80 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Hồ Trọng Ninh

* Trung tâm Y tế thành phố Đông hà

 • Quy mô: 100 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Đặng Chí Linh

* Trung tâm Y tế Triệu Phong

 • Quy mô: 85 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Võ Thành Tâm

* Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị

 • Quy mô: 30 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Phạm Bá Công

* Trung tâm Y tế Hải Lăng

 • Quy mô: 100 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Hồ Văn Lộc

* Trung tâm Y tế Cam Lộ

 • Quy mô: 80 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Nguyễn Đức Nghiêm

* Trung tâm Y tế Đakrông

 • Quy mô: 80 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Châu Văn Hiền

* Trung tâm Y tế Hướng Hóa

 • Quy mô: 100 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Lâm Chí Đức

* Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ

 • Quy mô: 15 giường bệnh
 • Giám đốc: BS Nguyễn Xuân Hòa

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *