Thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng và cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học

I. ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG

1. Phòng khám đa khoa Tà rụt  pk_ta_rut.pdf

II. CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

1. Phòng khám đa khoa Bác sỹ Dũng  pkdk_bs_dung.pdf

2. Trung tâm Mắt  trung_tam_mat.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *