Thống kê nhân lực 2011 của Khối Dự phòng tuyến tỉnh

I. Tổng hợp thống kê nhân lực:

Tổng số nhân viên

678

Phòng y tế huyện

39

BV huyện

660

TTYT huyện

262

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện

39

II.Biểu đồ phân bổ cơ cấu:

Biểu đồ phân bổ chuyên môn

 

Biểu đồ phân bổ trình độ

 

Biểu đồ phân bổ tỉ lệ nam/nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *