Thống kê nhân lực 2011 của tuyến Xã

I. Tổng hợp thống kê nhân lực:

Tổng số nhân viên

734

Gio Linh

102

Hải Lăng

100

thị xã Quảng Trị

28

Đakrông

81

Hướng Hóa

128

Triệu Phong

94

Vĩnh Linh

114

Cam Lộ

45

Đông Hà

42

II.Biểu đồ phân bổ cơ cấu:

Biểu đồ phân bổ chuyên môn

 

Biểu đồ phân bổ trình độ

 

Biểu đồ phân bổ tỉ lệ nam/nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *