Thống kê nhân lực 2011 của Văn Phòng Sở Y tế Quảng Trị

I. Tổng hợp thống kê nhân lực:

Tổng số nhân viên

28

GĐ, PGĐ

4

P Tổ chức CB (Phòng TC-HC-TH)

7

P Kế hoạch

3

P Tài chính kế toán

4

P Nghiệp vụ Y

3

P QL Dược

4

Thanh tra

3

 

II.Biểu đồ phân bổ cơ cấu:

Biểu đồ phân bổ chuyên môn

 

Biểu đồ phân bổ trình độ

 

Biểu đồ phân bổ tỉ lệ nam/nữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *